Kuidas hinnata töötajate heaolu?

Üha enam levib ka Eestis trend tegeleda töötajate heaoluga, mitte üksnes kohustuslike töötervishoiu- ja tööohutusnõuete täitmisega. Heaolu on aga väga lai mõiste, hõlmates õnnelikkust, õitsengut ning võimet hästi elada.

Chari jt (2018) järgi on töötaja heaolu terviklik mõiste, mis iseloomustab inimese tervise, töökeskkonna ning organisatsiooniliste ja psühhosotsiaalsete teguritega seotud elukvaliteeti (“We define worker well-being as an integrative concept that characterizes quality of life with respect to an individual's health and work-related environmental, organizational, and psychosocial factors"). 

Heaolu on positiivse kogemine ning töötingimused, mis võimaldavad töötajal jõudsalt edeneda ning oma võimeid teostada. Heaoluraamistik koosneb viiest osast: 

  1. füüsiline töökeskkond ja ohutuskliima; 
  2. töökohapoliitikad ja organisatsioonikultuur; 
  3. tervislik seisund – nii füüsiline kui vaimne tervis; 
  4. töö hindamine ja kogemus – töötaja subjektiivne vaade; 
  5. kodu, kogukond ja ühiskond – tööväline kontekst, mis ometi mõjutab töötaja heaolu.

Oluline on rõhutada, et töötaja heaolu ole üksnes tööandja vastutus, vaid heaolu tekib tööga seotud ja tööväliste tegurite ja keskkondade koosmõjus.

Allikas: Chari jt 2018

Selle raamistiku põhjal töötati välja töötaja heaolu küsimustik (National Institute for Occupational Safety and Health Worker Well-Being Questionnaire (NIOSH WellBQ), mille saab alla laadida siit. Küsimustiku täitmine võtab aega ca 15 minutit. 

Tööandja, kui sa niigi mõõdad töötajate rahulolu, ehk leiad töötaja heaolu küsimustikust mõtteid, kuidas hinnata terviklikumalt hoopis töötajate heaolu?