Töötervis erakondade valimisprogrammides

Kui vaadata erakondade valimisprogramme töötervise seisukohast, on tulemused seinast seina, headest mõtetest kuni mõtete puudumiseni. 

Sotsiaaldemokraadid

 • Laiendame programmi „Liikuma kutsuv kool“ parimad lahendused kõikidesse koolidesse.
 • Parem haiguste ennetus. Jätkame tervisele ja spordile tehtavate kulude maksuvabastust. Suurendame maksuvaba summat 600 eurole aastas ühe inimese kohta.
 • Arendame terviseennetust, mis põhineb nüüdisaegsetel ja individuaalsetel nutirakendustel terviseinfo edastamiseks.
 • Tõstame inimeste teadlikkust tõenduspõhisest meditsiinist.
 • Töötame välja tööõnnetuskindlustuse. Loome soodsamad tingimused tööandjale, kes panustab töökeskkonda ja töötervishoidu. Analüüsime kutsehaiguskindlustuse loomist.
 • Suurendame teadlikkust tervislike töötingimuste kujundamise võimalustest. Pöörame tähelepanu tervist toetavale töökeskkonnale ja tervisekao ennetamisele töökohtades. Selleks motiveerime, koolitame ja nõustame tööandjaid.
 • Soodustame vajaliku lisatööjõu kaasamisel noorte, vanemaealiste ja vähenenud töövõimega inimeste palkamist. Toetame töökeskkonna kujundamist eri sihtrühmade vajadustele sobivaks.
 • Plussid: kõige mitmekülgsemalt käsitletud ennetuse teema (liikuma kutsuv kool, ennetus töökohtadel, tööandjate toetamine, tõenduspõhisus, IT-lahendused), lisaks tähelepanu töökeskkonna kujundamisele erinevatele sihtrühmadele.
 • Miinused: jääb arusaamatuks, miks peab töötaja tervisele kulutatavat summat piirama, ning kuidas toetatakse erinevatele sihtrühmadele töökeskkonna kujundamist.

Reformierakond

 • Et inimesed elaksid kauem tervena, suurendame ennetustegevusi, sealjuures:
  • Rakendame liikuma kutsuva kooli programmi kõikides koolides, kuna tervislike eluviiside kujundamine algab lapseeas.
  • Võimaldame tööandjatel senisest enam panustada töötajate tervisesse. Selleks muudame töötajate tervisekulude katmise paindlikumaks kaotades kvartaalse arvestuse. Samuti kaalume tööandja ravikindlustuse loomist, kus töötus- ja pensionikindlustusele sarnaselt lisab riik omapoolse panuse.
  • Ajakohastame töötervishoiu ja tööohutuse regulatsioone.
 • Plussid: välja on toodud ennetuse olulisus ning liikuma kutsuvate koolide algatus, mis võimaldab tekitada head harjumused juba maast madalast. Soodustatakse töötajate tervisekulude paindlikumat katmist.
 • Miinused: nagu ikka valimisprogrammid, on ka see pealiskaudne, mida näiteks tähendab “töötervishoiu ja tööohutuse regulatsioonide ajakohastamine”?

Eesti 200

 • Tuleviku Eestis on tööjõumaksude süsteem jagatud tööandja ja -tegija vahel, pakkudes mõlemale personaliseeritud valikuid (maksusoodustusi), mis soodustavad õppimist, tervisekäitumist ning keskkonnahoidlikke valikuid.
 • Ajakohastame töölepinguseaduse ning töötervishoiu ja -ohutuse eeskirju, et toetada paindlikke töösuhteid, sh kaug- ja osakoormusega tööd.
 • Kaotame ära erisoodustusmaksu töötajate tervise ja isikliku arenguga seotud kuludelt, sest meie eesmärk on terve ja haritud rahvas.
 • Kaotame töövõimetoetuse seose sissetulekutega, motiveerides pikaajalise terviseprobleemiga inimesi teostama ennast tööturul.
 • Motiveerime tööandjaid panustama töötajate vaimsesse ja füüsilisse tervisesse, kaotame tööandja maksukohustuse töötajatele võimaldavatelt tervist edendavatelt erisoodustustelt, soodustades eraravikindlustuse kujunemist.
 • Plussid: tööandja saab maksuvabalt panustada töötaja tervisesse, paindlike töövormide soodustamine.
 • Miinused: jääb segaseks, kuidas täpsemalt soodustatakse tervislikke valikuid.

Keskerakond

 • Tähtis on toetada noorte tervet elustiili, mis hõlmab endas nii vaimset kui füüsilist tervist. Ümbritsev keskkond peab soodustama füüsilist aktiivsust. Töötame selle nimel, et lapsed saaksid spordi tegemised vajalikud harjumused terveks eluks kaasa juba lasteaia- ja koolieast.
 • Plussid: välja on toodud laste ja noorte tervislike eluviiside toetamine. 
 • Miinused: käsitletud pole töötajate tervist.

Eestimaa Rohelised

 • Tervis on meie kalleim vara, seda tuleb hoida. Teeme tööpäevad 6-tunniseks ja tagame tervisekindlustuse kõigile!
 • Plussid: kindlasti tasuks alustada diskussiooni teemal, kui pikad peaksid olema tööpäevad, et töö- ja pereelu oleks tasakaalus.
 • Miinused: väga pealiskaudne ja loosunglik, selle üheainsa lausega töötervise teema piirdubki.

Isamaa, EKRE, Vabaerakond

 • Pole töötervise teemal ühtegi mõtet.

Samale järeldusele jõudis ka Tööandjate Keskliit: töötervist on kõige rohkem käsitletud Sotsiaaldemokraatide, Reformierakonna ja Eesti 200 programmides.

Hea mees, kes lubabki  :D