Milline on sinu ettevõtte probleem?

 • "Töötajatele on kõik võimalused loodud, miks nad oma tervise eest ei hoolitse?"
 • "Tervisekontrolli otsused on murettekitavad."
 • "Nii vähesed töötajad kasutavad sporditoetust."
 • "Ei tea, kuidas riskianalüüsis füsioloogilisi ohutegureid kirjeldada ja ohte maandada."
 • "Vaja on korraldada töötajatele tervisepäev, kuid paljud teemad on juba kaetud ja tahaks midagi uut."
 • "Töötajad on kroonilise alaseljavalu tõttu sageli haiguslehel."
 • "Tahaks luua töötajatele tervislikke töötingimusi, aga ei tea, milliseid toole, laudu, vahendeid võiks vaja olla."
 • "Seintel on plakatid harjutustega, aga mitte ükski töötaja neid ei tee."
 • ...

Lähtuvalt probleemist aitame leida just sinu ettevõttele sobivad rätseplahendused ning nõustame, kuidas töötajate tervist juhtida. Hinnapäringu ja pakutavate teenuste loetelu leiab siit.

Kas tööfüsioteraapia ja kehaline treening töökohal tasub ka rahaliselt ära?

Levinud on müüt, et töötaja tervis on ainult tema enda asi, tööandjat see ei mõjuta. Soomes uuriti töötajate ebatervislike eluviiside (nt suitsetamine) ja uneprobleemide seost lühiajalise (<15 päeva) töölt puudumisega. Leiti, et otsesed kulud tööandjale on 9057€ töötaja kohta ehk ebatervislikud eluviisid ja uneprobleemid võivad haiguspäevade võtmise kaudu suurendada tööandja kulutusi 10–30%. Soome ja Eesti süsteemid on küll erinevad, kuid see näitab, miks on töökohal vaja töötajate tervisedendusega tegeleda.

Iga töötaja tervisele kulutatud 1€ toob tagasi 1,4€ – 4,6€, sest meditsiinikulud vähenevad iga kulutatud 1€ kohta 3,4€ ja absenteismikulud (töötaja on töölt eemal) vähenevad iga kulutatud 1€ kohta 2,7€, lisaks väheneb tööjõu voolavus ning suureneb tööga rahulolu. Üldiselt ei kaasne kehalise treeningu sekkumistega väga suuri kulutusi (kogemus näitab, et hea tahtmise korral saab ka nulleelarvega teha), negatiivseid kõrvalmõjusid on väga vähe ning tõenäosus saada häid tulemusi päris suur

Tööle naasmise programmid tasuvad ennast eriti hästi ära, nt töökoha kohandamine ja järk-järguline tööle naasmine kroonilise alaseljavaluga töötajatele toob iga kulutatud 1€ kohta ühiskonnale tagasi 25,5€! Selline sekkumine on küll kallis, kuid annab väga häid tulemusi.

Tööfüsioteraapia ja erisoodustusmaks

Tööfüsioteraapia EI KUULU maksustamisele erisoodustusmaksuga, kui:

 1. (Töö)füsioteraapia vajadus on ette nähtud riskianalüüsis. "TTOS § 13 lõikega 1 on paika pandud tööandja kohustused ja kõik nende kohustuste täitmisega seotud kulud on maksuvabad. Lisaks sellele, et tööandjal on kohustus korraldada sisekontrolli, koostada riskianalüüs ja tegevuskava, on nende dokumentide olemasolu tööandjale suureks abiks tööohutuse ja töötervishoiuga seotud kulude vajalikkuse põhjendamisel. Riskianalüüsi käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid ja tegevuskavas nähakse ette igal töökohal, st ettevõtte kõikidel tegevusaladel töötajate tööohutuse ja terviseriskide vähendamiseks ning vältimiseks vajalikud meetmed. Seega ilmneb nendes dokumentides konkreetse tööandja poolt iga töökoha tööohutuse ja selle töökohal töötava töötaja töötervishoiu tagamiseks tehtavate kulude vajadus ja iseloom ning maksuhaldurile on lihtsam põhjendada juba konkreetse kulu vajadust ja seotust ettevõtlusega." (www.emta.ee)
 2. Töötervishoiuarst soovitab (töö)füsioteraapiat. "Maksustamisele ei kuulu töötervishoiuarsti soovituse alusel konkreetsele isikule tulenevalt tema töö iseloomust ennetustegevuseks või taastusraviks tehtavad kulud. Hea tava näeb ette, et arst määrab oma otsuses soovitused arusaadavalt (kestus, kui palju protseduure jms), mis aitab arsti taotlusi mõista ja juhiseid täpselt täita. Seega, kui arsti soovitus on arusaadav ja täidetav ning seotud konkreetse töötaja töö iseloomust tuleneva võimaliku tervisekahjustuse ennetamise või vähendamisega, siis probleeme pole." (www.emta.ee)
 3. Alates 2018. aastast EI käsitleta erisoodustusena 100 eurot kvartalis töötaja tervise jaoks tehtud kulutusi, sealhulgas saab maksuvabalt hüvitada kutsetunnistuse ja/või diplomiga füsioterapeudi teenuse kulud.
 4. Kui teil on vähenenud töövõimega töötajad, kes saavad tööalase rehabilitatsiooni teenust, siis on võimalik, et füsioterapeut osutab teenust töökeskkonnas, st teenus on tööandjale tasuta. Vastavat infot saate küsida konkreetselt rehabilitatsiooniteenuse pakkujalt.

Tööfüsioteraapia ja töövõimekadu

Poliitikauuringute Keskuse Praxis 2015. aastal läbiviidud analüüsi kohaselt on Eesti töövõimekao hüvitamise süsteemis mitmeid puudujääke (lisatud kommentaarid, kuidas tööfüsioteraapia nende probleemide puhul aidata saaks):

 • "Eesti süsteem keskendub eelkõige töötajale töökatkestuse ajal hüvitise maksmisele ning süsteemis ei rakendata meetmeid tööst põhjustatud vigastuste ja terviseprobleemide ennetamiseks või töötaja tööle jäämise ja tööle naasmise toetamiseks." Tööfüsioteraapia tegeleb tööga seotud lihas-luukonna vaevuste ennetamisega, lisaks võimaldab tervisehäire korral töötajat tööle naasmisel toetada.
 • "Eesti töövõimekao hüvitamise süsteemis hüvitise maksmise tingimused ei motiveeri tööandjaid sobivat tööd pakkuma ja töötajaid varakult tööle naasma. Hüvitamise kujundamisel peaks lähtuma põhimõttest, et töötamine on alati kasulikum kui mitteaktiivsus." Tööfüsioteraapia abil on võimalik aidata töötajal järk-järgult tööle naasta.
 • "Eestis on sarnaselt teistele riikidele tööandjatel kohustus säilitada töövõimekaoga inimesele töö ja pakkuda sobivat tööd. Võrreldes teiste riikidega on meil väiksem ettevõtete osakaal, kes plaaniliselt analüüsivad töökatkestuste põhjuseid ja rakendavad meetmeid, et toetada töötajate tööle naasmist pärast pikaajalist töökatkestust." Tööfüsioteraapia raames saab töötajat toetada lihas-luukonna vm terviseprobleemist taastumisel ning koostada talle individuaalne tööle naasmise kava.

Riigikontrolli 2017. aastal läbiviidud auditi kohaselt on tööandjate valmisolek palgata töövõimekaoga inimesi tagasihoidlik (Sotsiaalministeeriumi andmete kohaselt on töövõimekaoga inimesi valmis tööle võtma 31% tööandjatest, selleks ei näinud võimalust 44% ning ülejäänud ei osanud seisukohta võtta). Kui oled tööandjana leidnud vähenenud töövõimega töötaja, kelle oskused ja teadmised vastavad sinu vajadustele, kuid ei tea, millised peaksid olema töökeskkonna kohandused ja töötamise abivahendid, kuidas hinnata töötaja füsioloogilisi ohutegereid jne, siis võta ühendust tööfüsioterapeudiga.